BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang | GIS Network of Vietnam | Trung tâm Nghiên cứu BĐKH | English | Đăng nhập |
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 6
Toàn hệ thống: 4243
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Nguyễn Kim Lợi

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Phó Giáo sư ngành Khoa học trái đất, Chuyên ngành Địa - Tin học

Phó Khoa Môi trường và Tài nguyên

Giám đốc Trung Tâm NC Biến Đổi Khí hậu (RCCC)

Trưởng Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +848-37242522
hoặc 84-989617328
Fax: +848-38960713
Email: nguyenkimloi@gmail.com hoặc 
nguyenkimloi@yahoo.com

 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐÃ XUẤT BẢN

 1. Loi, N.K. 2001. Population Dynamic Modelling for Watershed Ecosystem Management in Dong Nai Watershed, Vietnam. Seminar, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 2. Loi, N.K. 2002. Modelling approach in the study of Land use changes in Dong Nai Watershed. Joural of Agricultural Sciences and Techonology, No. 1/2002. Nong Lam University, Ho Chi Minh City. (in Vietnamese and abstract in English).
 3. Loi, N.K. 2004. Effect of Land Use/ Land Cover Changes and Practices on Sediment Contribution to the Tri An Reservoir of Dong Nai Watershed, Vietnam. Joural of Vietnam Soil Science, No. 20/2004. Ha Noi, Vietnam (in Vietnamese and abstract in English).
 4. Loi, N.K and Tangtham. N. 2004. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam: Conceptual framework a proposed research techniques. Paper presented in Forest and Water in Warm Humid Asia, IUFRO Work Shop, July 10-12, 2004 Kota Kinabalu, Malaysia.
 5. Loi, N.K. 2005. Decision Support System (DSS) for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam. Ph.D Thesis, The Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 6. Loi, N.K., and N. Tangtham. 2004. Applying Linear Programming Technique for Land Allocation in Dong Nai watershed, Vietnam. Paper presented in International Environmental Modelling and Software Society iEMSs  2004  International Conference. Complexity and Integrated Resources Management Session. 14-17 June 2004 University of Osnabrück, Germany.
 7. Loi, N.K., and N. Tangtham. 2005. Applying Goal Programming and GIS Techniques for optimizing land allocation in Dong Nai watershed, Vietnam. Paper presented in International Seminar on “Synergistic Approach to Appropriate Forestry Technology for Sustaining Rainforest Ecosystem”, March 7 - 9, 2005, Bintulu Kinabalu, Malaysia.
 8. Loi. N.K., N. Tangtham., and V. Viranant. 2004. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam : Applying Linear Programming Technique for Relocating Land use Map. Thai.J.For.23, p.95-p.109. Kasetsart University , Bangkok , Thailand.
 9. Loi, N.K., and Hanh, N.T. 2006. Estimating on site Soil Erosion in Tan Phu Enterprise – Dong Nai Province Using GIS Technique. Paper presented in GIS Conference 2006 GISnet’12 at Legend Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 10. Loi. N.K., 2006. Application of GIS for Estimating on site Soil Erosion in Ma Da Enterprise – Dong Nai province. Joural of Agricultural Sciences and Techonology, No. 2/2006. Nong Lam University , Ho Chi Minh City . (in Vietnamese and abstract in English).
 11. Loi, N.K., 2006. Application of GIS for Natural Resources Management. Agri. Pub. in Ho Chi Minh City, Vietnam (in Vietnamese), 198p.
 12. Loi, N.K., 2008. Sustainable Watershed Management in Response to Regional Climate Change Impacts: Case study in Dong Nai Watershed, Vietnam. Paper presented in East Asia Long Term Ecological Network Conference, 22-23 November, 2008, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 13. Loi, N.K., and Tuan, V.M. 2008. Integration of GIS and AHP Techniques for Land use Suitability Analysis in Di Linh District – Lam Dong Province. Paper presented in International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, December 4-6, 2008,  Ha Noi, Vietnam.
 14. Loi, N.K., and Nhat, T.T. 2007. Principles of Geographic Information System – Arcview GIS 3.3 Software. Agri. Pub. in HCMC, Vietnam, 240p (in Vietnamese).
 15. Loi, N.K., and Nhat, T.T. 2008. Advanced Geographic Information System, Agri. Pub. in HCMC, Vietnam, 240p (in Vietnamese).
 16. Loi, N.K., and Nhat, T.T. 2009. Application of SWAT for Nghia Trung Sub-watershed, Binh Phuoc Province, Vietnam. Paper presented in Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Conference in Southeast Asia Chiang Mai,Thailand Jan 5-8,2009.
 17. Loi, N.K., Nhat, T.T.,and Dinh.L.C. 2009. Advanced Geographic Information System, Agri. Pub. in HCMC, Vietnam, 226p (in Vietnamese).
 18. Loi, N.K., and Nhat, T.T. 2009. Introduction to Remote Sensing. Agri. Pub. in HCMC, Vietnam, 215p (in Vietnamese).
 19. Loi, N.K., and Tuan.V.M. 2009. Geographic Information System: Mapinfo 9.0 and Arcview GIS 3.3a Software. Agri. Pub. in HCMC, Vietnam, 300p (in Vietnamese).
 20. Loi, N.K., Reyes, M., and Srinivasan, R., Ha, D.T.,  Nhat. T.T. 2009. Assessing the Impacts of Vegetable Agroforestry System using SWAT: Nghia Trung Sub-watershed, Vietnam. Paper presented in the 5th International SWAT Conference in Boulder, Colorado on 3-7 August,2009.
 21. Nguyễn Kim Lợi, Nipon Tangtham, Bùi Cách Tuyến, Đoàn văn Phúc và Nguyễn Phúc Cẩm Tú. 2006. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ việc ra quyết định (DSS) trong quản lý lưu vực sông Đồng Nai. Đề tài khoa học & công nghệ cấp bộ. B2004-21-79.
 22. Loi, N.K., Trai.N.V, Thuy. H.T, Huyen, N.T, Tuan, L.A and  Chinvanno. S. 2010. Asseessing Climate Change Impacts and Adaptation in Central Vietnam Using Watershed and Community Based Approach: Case study in Quang Nam province. Proceedings on The Role of University in Smart Response to Climate Change International Conference, Vietnam National University, Ha Noi, p. 193-204.
 23. Nguyễn Kim Lợi, Võ Lê Tuấn. 2010. Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ thích nghi đất đai cho nuôi tôm sú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc 2010. NXB. Nông Nghiệp, trang 33-40.
 24. Trần Thống Nhất, Nguyễn Kim Lợi. 2010. Đô thị hóa và rủi ro về nhà khu vực dân cư do ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh theo kịch bản phát thải trung bình của biến đổi khí hậu. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc 2010. NXB. Nông Nghiệp, trang 41-44.
 25. Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi. 2010. Ứng dụng Mapwindow GIS và SWAT phân chia lưu vực tại lưu vực sông Đồng Nai. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc 2010. NXB. Nông Nghiệp, trang 148-154.
 26. Nguyễn Kim Lơi, Nguyễn Hà Trang. 2009. Ứng dụng mô SWAT đánh giá đất và nước tai tiểu lưu vực sông La Ngà. Tạp chí khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM, số 03/2009, trang 77-87.
 27. Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Kim Lợi. 2010. Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng không khí tai khu vực Bình Dương. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc 2010. NXB. Nông Nghiệp, trang 288-292.
 28. Nguyễn Kim Lợi. 2010. Ứng dụng GIS phục vụ Quy hoạch sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc 2010. NXB. Nông Nghiệp, trang 301-311.
 29. Trần Trúc Phương, Nguyễn Kim Lợi. 2010. Ứng dụng GIS và mô hình MWSWAT trong đánh giá chất lượng nước tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc 2010. NXB. Nông Nghiệp, trang 312-319.
 30. Nguyễn Kim Lợi. 2006. Hệ thống thông tin hỗ trợ việc ra quyết định (DSS) trong quản lý bền vững lưu vực sông Đồng Nai. Tạp chí khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM, số 03/2006, trang 59-64.
 31. Loi., N.K. 2010. Assessing Landslide Vulnerability in Vietnam: Conceptual Framework and Proposed Research Techniques. Proceedings on Awareness of the Need for Environmental Protection A Role for Higher Education. P. 131-139.
 32. Loi., N.K., and Trang. N.H. 2010. Assessing Impacts of Land use change and Practices on Soil & Water at a Sub-watershed Scale Using SWAT Model: Case study in La Nga Sub-Watershed – Vietnam. Proceedings on Awareness of the Need for Environmental Protection A Role for Higher Education. P. 141-148.
 33. Loi, N.K., and Hanh. H.T.T. 2010. Assessment of Soil and Water in Upstream Srepok watershed – Daklak province using GIS and SWAT Model. Proceedings Symposium on International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. p. 139-148. Japan – Vietnam Geoinformatics Consortium Technical No.5.
 34. Loi, N.K. 2010. Assessing the Impacts of Land use/ Land cover changes and practices on Water Discharge and Sedimentation using GIS and SWAT: Case study in Dong Nai watershed, Vietnam. Proceedings Symposium on International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. p. 319-330. Japan – Vietnam Geoinformatics Consortium Technical No.5.
 35. Loi., N.K. 2011. Sustainable Land Use and Watershed Management in Response to Climate Change Impacts: Overview and Proposed Techniques. The Book Chapter in “Land Use Climate Change and Biodiversity Modeling: Perspectives and Applications” Edited by Youngyut Trisurat, Rejendra P  Shrestha and Rob Alkemade. IGI Global Pub. USA.

More than 20 technical presentations in various international, national meetings.

 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC CHƯA XUẤT BẢN

(1) Nguyễn Kim Lợi. 2005. Ứng dụng GIS trong quản lý bền vững Tài nguyên và Môi trường. Tài liệu dành cho các Khóa huấn luyện GIS tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. (Lưu hành nội bộ).

(2) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Quản lý lưu vực. Bài giảng cho học viên Cao học Lâm nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

(3) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Ứng dụng GIS tính xói mòn đất tại Lâm trường Mã Đà – Tỉnh Đồng Nai.

(4) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Hệ thống hỗ trợ quyết định trong bảo tồn và phát triển tài nguyên nước.

(5) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Ứng dụng GIS trong việc xây dựng bản đồ dự báo cháy rừng.

(6) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Ứng dụng Mô hình toán trong Quy hoạch sử dụng đất và Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

(7) Nguyễn Kim Lợi. Mô hình tối ưu hóa trong Quản lý Tài nguyên & Môi trường.

(8) Nguyễn Kim Lợi. Toán ứng dụng trong Quản lý Tài nguyên & Môi trường.

(9) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên phục vụ quy hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp tại huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng. Đề tài khoa học & công nghệ cấp bộ. B2006-21-79.

(10) Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Phú San, Hồ Thị Hòa và Nguyễn Kim Lợi. 2006. ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG. Đề tài cấp trường năm 2006.

(11) Nguyễn Lê Nhung, Nguyễn Thị Phượng Huyền và Nguyễn Kim Lợi. 2006. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN. Đề tài cấp trường năm 2006.

(12) Nguyễn Kim Lợi. 2006. Hệ hỗ trợ quyết định không gian vị trí (SDSS) trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.  

Số lần xem trang : :2938
Nhập ngày : 22-02-2008
Điều chỉnh lần cuối :30-04-2013


In trang này

Lên đầu trang

 

  KT giải đoán ảnh vệ tinh(25-06-2008)

  Viễn Thám Cơ Sở(25-06-2008)

  GIS ứng dụng(25-06-2008)

  GIS nâng cao(25-06-2008)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ(16-06-2008)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ(16-06-2008)

Bộ môn Tài nguyên và GIS

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +848-37242522

Fax: +848-8960713

Email: ngkloi@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011