BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP.HCM

BOÄ MOÂN THOÂNG TIN ÑÒA LYÙ ÖÙNG DUÏNG

 HOÄI THAÛO

 coâng ngheä ñònh vò toaøn caàu (GPS) phuïc vuï cho heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (GIS) 

                                                                           

 

CHÖÔNG TRÌNH HOÄI THAÛO

 

08g00-08g30 : Đón tiếp đại biểu.

08g30-08g45: Giới thiệu của Công ty Thắng Lợi, ĐH Nông Lâm, hãng Topcon.

08g45-09g00 : Tổng quan về Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS + GLONASS).

09g00-09g15 : Tích hợp GIS v AHP trong đánh giá thích nghi cây trồng tại  huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng

                              Vũ  Minh Tuấn, Bộ môn Thông tin địa lý ứng dụng - ĐH Nông lâm Tp.HCM

09g15-9g30:   Ứng dụng GIS và ANN trong đánh giá đất

                             Lê Cảnh Định, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam

09h30-10g20 : Giới thiệu thiết bị định vị toàn cầu thế hệ mới: Model: GMS-2 và  GA/GB của hãng Topcon.

                             Kojima, Tập đoàn TOPCON - Nhật Bản

10g20-10g35 : Giải lao

10g35-11g00 : Giới thiệu máy toàn đạc điện tử thế hệ mới: GTS-750 Series, GPT-7500 Series của hãng Topcon.

                           Kojima, Tập đoàn TOPCON - Nhật Bản

11g00-11g20 : Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) & GIS trong quản lý bền vững lưu vc sông Đồng Nai

                             Nguyễn Kim Lợi, Bộ môn Thông tin địa lý ứng dụng - ĐH Nông lâm Tp.HCM

11g20-12g00 : Sử dụng demo hệ thống định vị toàn cầu, máy toàn đạc điện tử.

                             Tập đoàn TOPCON - Nhật Bản

12g00-12g30 : Thảo luận.

12g30 : Ăn Trưa.

 

Ñòa chæ lieân laïc:     

                                   Boä moân thoâng tin ñòa lyù öùng duïng

                                   Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP.HCM

                                   Khu phoá 6, P. Linh Trung, Q. Thuû Ñöùc, TP.HCM

                                   ÑT    : 08-7242521

                                   FAX : 08-8960713

                                   Email : ngkloi@hcmuaf.edu.vn

                                 

Số lần xem trang: 12273
Điều chỉnh lần cuối: 25-06-2008

Hội thảo GPS phục vụ cho GIS (19/06/2008)

Trang liên kết