BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Tài liệu học thuật:

Giảng viên và sinh viên có thể tham khảo hàng chục ngàn đầu sách khoa học (tiếng Việt) liên quan đến chuyên ngành Địa lý ứng dụng tại thư viện của trường. Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ cho những nghiên cứu khoa học chuyên sâu của sinh viên, thư viện của bộ môn thường xuyên cập nhật các sách chuyên ngành về GIS và viễn thám. Trong đó có một số tài liệu đáng quan tâm như sau:

No.

Titles and details

1

Introduction to Remote Sensing,
by James Batchelder Campbell – November 2006 - 654 pages

2

Remote Sensing Image Analysis: Including the Spatial Domain
by Freek D, van der Meer, Steven M, de Jong - 2004 - 359 pages

3

Mathematical Principles of Remote Sensing: Making Inferences from Noisy Data by Andrew S Milman ( Hardcover - Mar 1, 2000)

4

Mathematical Principles of Remote Sensing: Making Inferences from Noisy Data by Andrew S Milman ( Hardcover - Mar 1, 2000)

5

Quantifying Spatial Uncertainty in Natural Resources: Theory and Applications for GIS and Remote Sensing by H Todd Mowrer, Russell G, Congalton, and Russell Congalton ( Hardcover - Mar 1, 2000)

6

Planning Support Systems in Practice (Advances in Spatial Science) by Stan Geertman and John Stillwell ( Hardcover - Nov 4, 2002)

7

Agricultural Nonpoint Source Pollution: Watershed Management and Hydrology by William F, Ritter and Adel Shirmohammadi ( Hardcover - Dec 15, 2000)

8

Linear Statistical Inference and Its Application by C, Radhakrishna Rao and C, Rao Radhakrishna (Paperback - Jan 15, 2002)

9

ArcView GIS Means Business [ILLUSTRATED] (Paperback) by Christian Harder

10

Environmental Software Systems - Environmental Information and Decision Support (IFIP International Federation for Information Processing) (Hardcover) by Ralf Denzer (Editor), David A, Swayne (Editor), Martin Purvis (Editor), Gerald Schimak (Editor)

11

VBA for Modelers: Developing Decision Support Systems Using Microsoft® Excel (with VBA Program CD-ROM) (Paperback)

12

Getting to Know ArcGIS Desktop: The Basics of ArcView, ArcEditor, and ArcInfo Updated for ArcGIS 9 (Getting to Know series) [ILLUSTRATED] (Paperback) by Tim Ormsby (Author), Eileen Napoleon (Author), Robert Burke

13

Programming ArcObjects with VBA: A Task-Oriented Approach (Hardcover) by Kang-Tsung Chang

Công cụ hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu:

•  GPS cầm tay

•  GPS trạm map-76CSx

•  Projector Sony VPL-CX21 Compact LCD

•  Sever HP Proliant ML150 G3 (Dual-Core Xeon 5130, 1GB, 72G SAS, CD) (416773-371)

•  Arcgis 9.2 và các extensions (3D analyst, Spatial analyst, Network analyst)

•  Arcview 3.3

•  Phòng lab (50 máy tính) kết nối internet và cài đặt các phần mềm liên quan.

Số lần xem trang: 2589
Điều chỉnh lần cuối: 25-06-2008

Trang liên kết