BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Viễn Thám Cơ Sở (Introduction to Remote Sensing)

 

 

            Số tiết giảng dạy: Tổng số:        45   Lý thuyết:   30        Thực hành:      15       

 

            Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề là cơ sở nền tảng cho việc tìm hiểu các vấn đề ảnh vệ tinh. Giới thiệu về quá trình hình thành cũng như lịch sử phát triển của ngành viễn thám. Bên cạnh đó, đưa ra những cơ sở lý thuyết cho ngành khoa học viễn thám và các thành tố hình thành, ảnh hưởng tới ảnh vệ tinh. Đồng thời cũng đưa ra các ứng dụng mà khoa học viễc thám phổ biến ngày nay.

             

            Mục tiêu tổng quát của chuyên đề: Cung cấp và đưa kiến thức nền cho sinh viên về cơ sở lý thuyết khoa học của khoa học viễn thám. Các ứng dụng mà công nghệ viễn thám đóng góp cho khoa học, kinh tế và xã hội.

 

                         Năng lực đạt được:

Giúp học viên có thể nhìn nhận, nhận biết được các dạng dữ liệu viễn thám.

Bên cạnh đó cũng giúp sinh viên có nền tảng để đưa ra kế hoạch cho việc chọn lựa dữ liệu ảnh vệ tinh cho các dự án.

Hiểu và đánh giá được các vấn đề về độ chính xác, biến dạng của ảnh vệ tinh

Nhận ra và biết được ứng dụng công nghệ viễn thám cho các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

            Mục tiêu cụ thể của chuyên đề:

-         Kiến thức:

Giới thiệu tổng quan, lịch sử ngành viễn thám và dự đoán sự phát triển của ngành khoa học này trong tương lai

Kiến thức nền tảng, cơ sở khoa học và quá trình hoạt động của công nghệ viễn thám

Các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới dữ liệu ảnh vệ tinh

Các hệ thống vệ tinh và các bộ cảm biến hiện nay và trong tương lai

Những ứng dụng của công nghệ viễn thám trong xã hội

-         Hiểu biết:

Hiểu được nguồn gốc xuất phát, quá trình hình thành của ngành khoa học viễn thám

Hiểu được cơ sở khoa học, nền tảng của khoa học viễn thám

Nắm bắt được qui trình, nguyên tắc hoạt động, các yếu tố hình thành và ảnh hưởng đến việc thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh

Hiểu được các yếu tố của bộ cảm biến ảnh vệ tinh, các thuật ngữ về vệ tinh liên quan đến công  nghệ viễn thám

Hiểu được tầm ảnh hưởng và ứng dụng của công nghệ viễn thám cho đời sống kinh tế xã hội

-         Ứng dụng: Các ứng dụng thực tế cho các nhu cầu về đời sống kinh tế xã hội trong quản lý, qui hoạch, đánh giá về tài nguyên thiên nhiên, môi trường

-          Tổng hợp: Đưa đến học viên một cái nhìn tổng quát về khoa học viễn thám. Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ sở, nền tảng khoa học và công nghệ viễn thám để từ đó đưa ra những ứng dụng và giúp học viên có thể nhận thức và tư duy để ứng dụng cũng như biết được các loại dữ liệu nào cần cho một dự án cụ thể.

Số lần xem trang: 2635
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết