BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

Kỹ thuật giải đoán ảnh vệ tinh

                            

                           Số tiết giảng dạy: Tổng số:        45   Lý thuyết:   15        Thực hành:      30      

            Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề là cơ sở nền tảng cho việc tìm hiểu các vấn đề ảnh vệ tinh. Tóm tắt lại các yếu tố của ảnh vệ tinh để chuẩn bị cho việc tìm hiểu các vấn đề về xử lý ảnh, phân loại, giải đoán ảnh vệ tinh để trích lọc thông tin phục vụ các ứng dụng.

             

            Mục tiêu tổng quát của chuyên đề: Cung cấp và đưa kiến thức nền cho học viên về cơ sở về xử lý ảnh vệ tinh. Cung cấp các phương pháp trích lọc và thông tin từ ảnh vệ tinh. Các ứng dụng mà công nghệ viễn thám đóng góp cho khoa học, kinh tế và xã hội.

            Năng lực đạt được:

Có kiến thức và kỹ năng trong việc xử lý ảnh;

Các kỹ thuật giải đoán, phân loại, trích lọc thông tin cơ bản từ ảnh vệ tinh;

Giúp học viên có thể nhìn nhận, nhận biết được các dạng dữ liệu viễn thám.

Bên cạnh đó cũng giúp sinh viên có nền tảng để đưa ra kế hoạch cho việc chọn lựa dữ liệu ảnh vệ tinh cho các dự án.

Hiểu và đánh giá được các vấn đề về độ chính xác, biến dạng của ảnh vệ tinh

Nhận ra và biết được ứng dụng công nghệ viễn thám cho các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

            Mục tiêu cụ thể:

-         Kiến thức:

Giới thiệu tổng quan, lịch sử kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh

Kiến thức nền tảng, cơ sở khoa học và quá trình hoạt động của quá trình phân  loại thông tin

Các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới quá trình xử lý, phân loại thông tin từ ảnh vệ tinh

Những ứng dụng của công nghệ viễn thám trong xã hội

-         Hiểu biết:

Hiểu được nguồn gốc xuất phát, quá trình hình thành của ngành khoa học viễn thám

Hiểu được cơ sở khoa học, nền tảng của việc xử lý, giải đoán, phân lôại thông tin ảnh

Nắm bắt được qui trình, nguyên tắc hoạt động, các yếu tố hình thành và ảnh hưởng đến việc thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh

Hiểu được các yếu tố của bộ cảm biến ảnh vệ tinh, các thuật ngữ về vệ tinh liên quan đến công  nghệ viễn thám

Hiểu được tầm ảnh hưởng và ứng dụng của công nghệ viễn thám cho đời sống kinh tế xã hội

-         Ứng dụng: Các ứng dụng thực tế cho các nhu cầu về đời sống kinh tế xã hội trong quản lý, qui hoạch, đánh giá về tài nguyên thiên nhiên, môi trường

 Tổng hợp: Đưa đến học viên một cái nhìn tổng quát về khoa học viễn thám. Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ sở, nền tảng khoa học và công nghệ viễn thám để từ đó đưa ra những ứng dụng và giúp sinh viên có thể nhận thức và tư duy để ứng dụng cũng như biết được các loại dữ liệu nào cần cho một dự án cụ thể

Số lần xem trang: 2444
Điều chỉnh lần cuối: 25-06-2008

Trang liên kết