BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ (áp dụng từ khóa 2009- 2013)

- Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Địa lý: Xem chi tiết, Sơ đồ cây

- Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Môi trường: Xem chi tiết, Sơ đồ cây

Số lần xem trang: 2748
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2014

Chương trình đào tạo theo tín chỉ (2009-2013)

Trang liên kết