BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

            GIS đại cương (Principles of Geographic Information System)

             

            Số tiết giảng dạy: Tổng số:        45   Lý thuyết:   15        Thực hành:      30       

             

            Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề:

Tổng quan các kiến thức cơ sở của Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System (GIS), dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu không gian. Tiếp cận đến số hóa bản đồ trên cơ sở dữ liệu nền. Các mô hình cơ sở dữ liệu (mô hình vector, mô hình raster), cơ sở dữ liệu địa lý. Các phép toán đại số quan hệ, các phép toán không gian. Tổng quan các ứng dụng của GIS trong các ngành khoa học liên quan.

                         

Mục tiêu tổng quát của chuyên đề: Cung cấp cho học viên các kiến thức tổng quát về Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System (GIS), cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu không gian, các mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu không gian. Học viên có thể thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu không gian theo mô hình Geodatabase.

 

            Năng lực đạt được: Số hóa bản đồ, Xây dựng bản đồ chuyên đề . Nắm được tổng quan các ứng dụng của GIS trong các lĩnh vực liên quan.

             

            Mục tiêu cụ thể:

-         Kiến thức: nắm bắt các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu không gian, tích hợp GPS (Global Positioning System)-GIS;

-         Hiểu biết: cách sử dụng phần mềm về hệ thống thông tin địa lý (VD: ArcView 3.x, ArcGIS 9.x; Mapinfo9.0, ,.  . . );

-         Ứng dụng: thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, số hóa bản đồ

Tổng hợp: Ứng dụng GIS trong việc lâp bản đồ chuyên đề.

 

Số lần xem trang: 2563
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết