BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

1. Cơ bản ArcMap

2. Số hóa

3. Chỉnh sửa dữ liệu dạng vector

4.  Data Frame

5. Làm việc với dữ liệu thuộc tính

6.  Hệ quy chiếu

7. Nhãn đối tượng

8. Quan hệ không gian

9. Graphic

10. Bản đồ chuyên đề

               Phần Nâng Cao:

Chuẩn hóa dữ liệu: Chuyển dữ liệu Microstation sang ArcGIS với đầy đủ thông tin trên bản đồ.

Cách xây dựng bản đổ kiểm kê đất đai: sử dụng bản đồ địa chính thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho cấp xã, huyện, tỉnh.

Cách xây dựng bản đồ quy hoạch: xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ các bản đồ quy hoạch xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp

 Bài tập số 1: Đánh giá biến động

Bài tập số 2: GIS và AHP trong quy hoạch

Bài tập số 3_1: Quy hoạch 1 vị trí cụ thể

Bài tập số 3_2

Bài tập số 3_3

Bài tập số 3_4

Data CAD

DL Địa chính

Data

Data thuc tap khong gian

Tọa độ XY

Georeferrencing Vector

Data MicroStation

Sửa lỗi bằng Topology

Làm việc với DL thuộc tính

Style quy định theo TT08

7 tham số VN2000

Copy thuộc tính

Truy vấn không gian

               SWAT:

1. DEM

2. Soil

3. HT

4. HQC

5. Mưa

6 KVNC


Chú ý: Các dữ liệu chỉ mở trực tiếp được khi chép folders chứa dữ liệu vào một folder khác tên là Du_Lieu_ArcGIS chứa trong ổ D (Ví dụ D:Du_Lieu_ArcGIS dữ liệu chép vào)


 

Số lần xem trang: 2646
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2010

Trang liên kết