BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

GIS Ứng dụng (Applied Geographic Information System)

 

  Số tiết giảng dạy: Tổng số:        45   Lý thuyết:   15        Thực hành:      30       

Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề:

Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc xây dựng các thuật toán trong GIS, ứng dung các mô hình toán và GIS, tích hợp toán – GIS trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên & môi trường bền vững, cảnh báo thiên tai, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước, quy hoạch đô thị,.  .  .

Phần lý thuyết

 - Tổng quan về phần mềm Arcview GIS 3.x, ArcGIS 9.x

 - Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng,…)

 - Ứng dụng sự kết hợp giữa các mô hình toán, chuổi Makov, tối ưu hóa và GIS trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên;

- Ứng dụng việc tích hợp GIS-Chuổi Makov, GIS-mô hình toán trong quy hoạch Nông Lâm nghiệp, Quy họach sử dụng đất, Đánh giá thay đổi sử dụng đất, Quy họach môi trường.

Phần thực hành

- Giúp học viên xây dựng các mô hình toán, chuỗi Makov, các chuỗi phân phối sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước, đánh giá đất đai trên các phần mềm thông dụng như: ArcView GIS 3.x, Arc GIS 9.x.

- Giúp học viên thực hành tốt một số kỹ năng như: Lập bản đồ chuyên đề, Phân tích không gian, Mô hình Raster.

- Giới thiệu các nghiên cứu điển hình về Quy họach sử dụng đất, Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định thông qua tích hợp mô hình toán và công nghệ GIS.

Mục tiêu của chuyên đề

 

Sau khi hòan thành khóa huấn luyện học viên học viên sẽ:

1/ Ứng dụng GPS, GIS trong việc lập các bản đồ chuyên đề trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên;

2/ Ứng dụng GIS và các mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến tài nguyên thiên nhiên, diễn biến thay đổi sử dụng đất, diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

3/ Xây dựng các mô hình tối ưu để xây dựng hệ hỗ trợ các quyết định trong việc quy họach và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên;

            4/ Tích hợp GIS-DSS trong quy hoạch sử dụng đất Nông Lâm Ngư nghiệp.

 

 

           

Số lần xem trang: 2459
Điều chỉnh lần cuối: 28-06-2008

Trang liên kết