BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Trưởng bộ môn

GS.TS. NGUYỄN KIM LỢI
ngkloi@hcmuaf.edu.vn

 

Giảng viên
Họ, tên Trình độ Lĩnh vực nghiên cứu

NGUYỄN THỊ HUYỀN

huyen.gisk26@gmail.com

Tiến sĩ Viễn thám

NGUYỄN DUY LIÊM

nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn

Kĩ sư GIS, Viễn thám, Mô hình hóa, SWAT
     
     

 

 

 

Số lần xem trang: 13046
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Nghiên cứu (13-10-2007)

Địa chỉ liên hệ (26-09-2007)

Cơ sở vật chất (26-09-2007)

Giới thiệu (25-09-2007)

Thông tin đào tạo (25-09-2007)

Trang liên kết