BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Trưởng bộ môn

GS.TS. NGUYỄN KIM LỢI
ngkloi@hcmuaf.edu.vn

 

Giảng viên
Họ, tên Trình độ Lĩnh vực nghiên cứu

NGUYỄN THỊ HUYỀN

huyen.gisk26@gmail.com

Tiến sĩ Viễn thám

NGUYỄN DUY LIÊM

nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn

Kĩ sư GIS, Viễn thám, Mô hình hóa, SWAT
     
     

 

 

 

Số lần xem trang: 2784
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Trang liên kết