BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

GIS nâng cao (Advanced Geographic Information System)

 

            Số tiết giảng dạy: Tổng số:        45   Lý thuyết:   15        Thực hành:      30       

             

            Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề:

Chuyên đề nhằm giới thiệu các phương pháp phân tích nền không gian thường được ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin địa lý, bao gồm: phân tích đơn lớp, phân tích đa lớp, phân tích mạng, và phân tích bề mặt.

Để có thể học tốt chuyên đề này, đòi hỏi học viên phải được được trang bị những kiến thức căn bản về hệ thống thông tin địa lý và kỹ năng sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm ArcView 3.x., ArcGIS 9.x

             

            Mục tiêu tổng quát của chuyên đề: cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về phân tích không gian làm nền tảng để giải quyết các vấn đề thực tế như quy hoạch, đánh giá đất đai; tìm đường di chuyển, vận tải tối ưu; đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường;…

            Năng lực đạt được: kiến thức chuyên môn về phân tích không gian và kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích không gian trên phần mềm ArcView 3.x, ArcGIS 9.x.

             

            Mục tiêu cụ thể:

-         Kiến thức:

o       Giải quyết vấn đề bằng GIS: các bước thực hiện, biểu diễn bằng sơ đồ diễn tiến

o       Phương pháp thể hiện và xuất dữ liệu

o       Các phương pháp phân tích không gian: đơn lớp, đa lớp, mạng, và nội suy bề mặt

-         Hiểu biết: giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên các phương pháp phân tích không gian như:

o       Quy hoạch và / hoặc đánh giá sử dụng đất

o       Tìm đường đi tối ưu giữa hai hay nhiều điểm trong vận tải hàng hóa

o       Nội suy điểm – vùng trong đánh giá ô nhiễm môi trường, biễu diễn liên tục các yếu tố vật lý như nhiệt độ, áp suất, lượng mưa,…

o       Biểu diễn bề mặt địa hình bằng bề mặt GRID hoặc TIN

o       Hiển thị các đối tượng trong không gian 3D

-         Ứng dụng: với kiến thức và kỹ năng sử dụng công cụ phần mềm trong phân tích không gian, sinh viên có thể đưa vào áp dụng ở nhiều lĩnh vực như quản lý và quy hoạch tài nguyên thiên nhiên như đền bù giải tỏa nhà đất, đánh giá sử dụng đất, dự báo trong khí tượng thủy văn,…; quản lý và đánh giá tác động môi trường; quản lý và quy hoạch hạ tầng đô thị như đường giao thông, cung cấp điện, cấp thoát nước, truyền thông,…; biên tập bản đồ chuyên đề 3 chiều;…

Số lần xem trang: 2494
Điều chỉnh lần cuối: 25-06-2008

Trang liên kết