BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

Ngành Hệ thống Thông tin Địa lý được phép đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quyết định số 7279/QĐ-BGDĐT ngày 8/12/2006.

Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng trực thuộc Ban giám hiệu, được thành lập theo quyết định số 2008/QĐ-ĐHNL-TCHC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Chức năng của Bộ môn là đào tạo và quản lý Ngành Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographic Information Systems, gọi tắt là GIS).

Giới thiệu GIS

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems - gọi tắt là GIS) là một nhánh của khoa học không gian (Spatial Science) được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong 10 năm gần đây. Đây là ngành khoa học tự nhiên có tính chất liên ngành, liên quan đến các chuyên ngành khoa học không gian, toán học, công nghệ thông tin, địa lý, tài nguyên – môi trường, ... GIS ngày nay là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các cá nhân, ... đánh giá được hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền hình học nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu đầu vào. Theo cách tiếp cận truyền thống, GIS là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực thể trên trái đất. Những khả năng này phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và khiến cho GIS có phạm vi ứng dụng rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau (phân tích các sự kiện, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược). Một đặc điểm nổi bật của GIS là mô phỏng, mô hình hóa, phân tích dự báo các hiện tương tự nhiên, cho phép xác định mối quan hệ không gian giữa các đối tượng trên bề mặt trái đất của hệ thống.

Kỹ sư ngành hệ thống thông tin địa lý, có kiến thức và kỹ năng về khoa học không gian, hệ thống thông tin địa lý, quy hoạch đô thị, thay đổi khí hậu và diễn biến môi trường; có khả năng xây dựng, quản lý, thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về ứng dụng khoa học không gian, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám và quản lý bền vững môi trường.

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Nhờ tính chất liên ngành, đa lĩnh vực việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiêp rất đa dạng.  Kỹ sư Hệ thống thông tin địa lý có khả năng làm việc cho các tập đoàn trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học không gian. Sinh viên còn có khả năng làm việc cho các Viện nghiên cứu, các công ty/doanh nghiệp khoa học công nghệ, các sở khoa học công nghệ, tài nguyên – môi trường, xây dựng, quy hoạch và kiên trúc, ... và các dự án quốc về lĩnh vực này.

Số lần xem trang: 2654
Điều chỉnh lần cuối: 19-09-2008

Trang liên kết