BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

- Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong GIS và viễn thám.

- Sử dụng GIS và viễn thám trong các lĩnh vực nghiên cứu:

+ Thành lập bản đồ sử dụng đất;
+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường;
+ Thiên tai;
+ Quản lý đô thị;

- Nghiên cứu và ứng dụng trong GPS, khảo sát và thành lập bản đồ;

- Đào tạo về GIS và viễn thám.

Số lần xem trang: 12800
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2008

Nhân sự (13-10-2007)

Địa chỉ liên hệ (26-09-2007)

Cơ sở vật chất (26-09-2007)

Giới thiệu (25-09-2007)

Thông tin đào tạo (25-09-2007)

Trang liên kết