BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

- Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong GIS và viễn thám.

- Sử dụng GIS và viễn thám trong các lĩnh vực nghiên cứu:

+ Thành lập bản đồ sử dụng đất;
+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường;
+ Thiên tai;
+ Quản lý đô thị;

- Nghiên cứu và ứng dụng trong GPS, khảo sát và thành lập bản đồ;

- Đào tạo về GIS và viễn thám.

Số lần xem trang: 2586
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2008

Trang liên kết